Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА и чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласие Кмета на Община Хасково да одобри Годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Хасково за 2016 година.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/