Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.111, чл.112, ал.1, т.1 и т.2 и чл.116, чл.193, ал.3 и ал.4 от Закона за горите, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:
       
1. Годишното ползване от горски територии, собственост на община Хасково за 2016г. от да бъде в размер до 13000 плътни куб.м. лежаща маса, както следва:
- до 2000 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения;
- до 11000 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения. 
 
2. Ползването на дървесина от горските територии, собственост на община Хасково да се осъществи съгласно чл.112, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за горите:
2.1.чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2.2.чрез възлагане на добив и продажба на добита дървесина.
 
3. Дейностите по чл.10, ал.1 и 75, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост да се възлагат чрез провеждане на открит конкурс или търг с тайно или явно наддаване. 
 
4. Широколистната дървесина до 9000 плътни куб.м. по чл.71, ал.1, ал.2 от Наредбата да се продава по ценоразпис на населението. Кметовете на населени места да изготвят списъци на лицата, които желаят да закупят дърва за горене до 3(три) пространствени куб.м. на домакинство, по продажни цени съгласно т.5. В списъците да се впишат трите имена, постоянния адрес по лична карта на не повече от един член на домакинство, както и количеството дървесина, което лицето има право да закупи по утвърдени цени от временен склад, както и сумите за услугата транспорт, товарене и разтоварване. Средствата за заплащането на дървесината, транспорта, товаренето и разтоварването да се организират и събират от кметовете на населените места съгласно график, обвързан с процедурите за добив на дървесина. Събраните суми по изготвените списъци след съгласуване със секретаря или ресорния заместник-кмет на община Хасково, се внасят в касата на ОП „Общинско лесничейство“ – гр.Хасково.
 
5. Утвърждава стойността на дървата за горене за населението, доставени до адрес в размер на 51,70 лв. без ДДС за 1 пр. куб.м. и на вършината от сечище в размер на 3 лв. без ДДС за 1 пр. куб.м. за твърди широколистни и в размер на 42.40 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. и на вършината от сечище в размер на 2 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. за меки широколистни и акация.
 
6. Нереализираната дървесина по списъци от населението и строителната дървесина от временен склад да бъде продавана на юридически, физически лица и ЕТ по утвърден ценоразпис, съгласно т.7  и по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост.
7. Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад:
 

 

Сортименти

Твърди широколистни

лв./пл.м3

Меки широколистни и акация, лв./пл.м3

Топола

лв./пл.м3

Иглолистни

лв./пл.м3

едра строителна дървесина над 30

-

-

79,00

-

едра строителна дървесина 18-29

80,00

58,00

74,00

74,00

средна строителна дървесина 15-17

75,00

54,00

64,00

58,00

технологична дървесина от средна ІV и V клас

68,00

51,00

54,00

52,00

дребна строителна дървесина

68,00

51,00

54,00

49,00

технологична дървесина от дребна и дърва

68,00

51,00

54,00

49,00

ОЗМ

68,00

51,00

59,00

49,00

дърва за горене

68,00

51,00

54,00

49,00

вършина

9,00

6,00

6,00

3,00

Забележка: стойността е за плътен кубичен метър дървесина без ДДС.

8. Общински съвет – Хасково приема следните начални цени за възлагане на дейности съгласно чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост:

- сеч и извоз на дърва за горене и технологична дървесина до временен склад – 24,50  лв./пл.м3 без ДДС;

- сеч и  извоз на едра  и средна  строителна  дървесина  до  временен  склад – 21,00  лв./пл.м3 без ДДС;

- товарене, транспорт, разтоварване – 25,50 лв./пл.м3 без ДДС;
 
9. На основание чл.116, ал.1, т.2 от Закона за горите и чл.75, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности – държавна и общинска собственост, количество до 2000 плътни куб.м. лежаща маса от иглолистни насаждения и до 2000 плътни куб.м. лежаща маса от широколистни насаждения за 2016г. да бъде продадено на корен с дългосрочен договор със срок от 5 години чрез провеждане на търг с тайно или явно наддаване. За първата година се предлага конкретен обем прогнозна дървесина с конкретна цена. Към 31 декември до изтичане на дългосрочния договор,  Кмета на община Хасково подписва анекс за годишния обем, обектите, тяхната стойност и гаранцията за изпълнение на договора за следващата календарна година. 
 
10. Начални цени за продажба на стояща дървесина на корен по вид и категория във връзка с т.9:

 

Сортименти

Твърди широколистни

Лв/пл.м3

Меки широколистни и акация, Лв/пл.м3

Топола

Лв/пл.м3

Иглолистни

Лв/пл.м3

едра строителна дървесина над 30

-

-

58,00

-

едра строителна дървесина 18-29

59,00

37,00

53,00

53,00

средна строителна дървесина 15-17

54,00

33,00

43,00

37,00

технологична дървесина от средна

44,00

27,00

30,00

28,00

дребна строителна дървесина

44,00

27,00

30,00

26,00

технологична дървесина

44,00

27,00

30,00

26,00

ОЗМ

44,00

27,00

35,00

26,00

дърва за горене

44,00

27,00

30,00

26,00

Забележка: Стойността е за плътен кубичен метър дървесина без ДДС.

10. На основание чл.193, ал.3 от ЗГ, Общински съвет - Хасково определя служителите на ОП „Общинско лесничейство“ - Хасково и пенсионерите по чл.193, ал.4 от ЗГ, да ползват 10  /десет/ пространствени куб.м. дърва за горене ежегодно срещу заплащане разходите за сеч и извоз до временен склад, както и товарене, транспорт и разтоварване. 
11. На всеки ползвател и на всяко превозно средство при транспортиране на дървесина (включително и вършина), добита от горски територии, собственост на община Хасково, се издава превозен билет на стойност 1,50 лв. без ДДС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/