Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково предоставя за безвъзмездно управление на ОП „Почивно дело” – гр.Хасково – Ученическа спортна школа „Юнак” /УСШ „Юнак”/, находяща на ул. „Тимок” №1, гр.Хасково.
2. Изменя и допълва чл.2, ал.2 от Правилник за устройството и дейността на ОП „Почивно дело” – гр.Хасково с текст: „Управлява зала „Спартак”, зала „Дружба” и УСШ „Юнак”.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/