Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.14, ал.7 от ЗОС  и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково: 
 
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година и дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на водните обекти чрез предоставянето им под наем за следните имоти,публична общинска собственост: 
1. Имот № 000 309, находящ се в землището на с.Гарваново; ЕКАТТЕ-14550; НТП-изк.водна площ; площ на имота 5,618 дка.;при начална годишна наемна цена 169,00 лв.без ДДС.
2. Имот № 023 076, находящ се в землището на с.Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „Кабала“; площ на имота 39,454 дка.; при начална годишна наемна цена 1184,00 лв.без ДДС.
3. Имот № 023 067, находящ се в землището на с.Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „Кабала“; площ на имота 10,342 дка.; при начална годишна наемна цена 311,00 лв.  без ДДС.
4. Имот № 023 081, находящ се в землището на с.Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „Кабала“; площ на имота 7,330 дка.; при начална годишна наемна цена 220,00 лв. без ДДС.
5. Имот № 007 038, находящ се в землището на с.Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „Кабала“; площ на имота 10,331 дка.; при начална годишна наемна цена 310,00 лв.без ДДС.
6. Имот № 000 025, находящ се в землището на с.Елена; ЕКАТТЕ-27200; НТП-язовир; местност „ Юртищата“; площ на имота 7,533 дка.; при начална годишна наемна цена 226,00 лв.без ДДС.
7. Имот в подотдел 303-5, находящ се в землището на с.Орлово; ЕКАТТЕ-53936; НТП-микроязовир; площ на имота 12,000 дка.; при начална годишна наемна цена 360,00 лв.без ДДС.
8. Имот № 000 408, находящ се в землището на с.Гарваново; ЕКАТТЕ-14550; НТП-язовир; площ на имота 5,514 дка.; при начална годишна наемна цена 166,00 лв.без ДДС.
9. Имот с идентификатор 77195.512.74 /стар № 000 263/, находящ се в землището на гр.Хасково,кв.“Болярово“; местност “Чешма баир“; ЕКАТТЕ-77195; НТП-водоем; площ на имота 29,544 дка.; при начална годишна наемна цена  886,50 лв.без ДДС.
 
II. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг по реда на глава V от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково.
1.Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на водните обекти  до 10 / десет/ години.
2.Специфични условия към участниците в търга: участниците да бъдат юридически лица или еднолични търговци,регистрирани по реда на Търговски закон.
3.Определя следните договорни условия:
3.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50,ал.3,т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и /или за ползване на воден обект,което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52,ал.1,т.3 от Закона за водите.
3.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях,/приета с ДВ, бр.17 от 2004 год., както и  Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура,приет с ДВ,бр.97 от 02.11.2004 год.
 
ІІI. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/