Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с процедура по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.319, ал.1 т.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България , Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на недвижими имоти, както следва:
 
I.Поземлен имот с идентификатор № 77195.712.235 по КК и КР на гр.Хасково,  с площ 28555 (двадесет и осем хиляди петстотин петдесет и пет) кв.м, ведно с построените в имота:
- Сграда с идентификатор 77195.712.235.4 - фурна, със застр. площ 292 (двеста деветдесет и два) кв.м, на два етажа, масивна констр., постр. 1940 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.235.6 – работилница и кабинети, със застр. площ 156 (сто петдесет и шест) кв.м, на два етажа, масивна констр., постр. 1920 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.235.10 - гараж, със застр. площ 310 (триста и десет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1977 г. 
- Сграда с идентификатор 77195.712.235.11 - дежурна, със застр. площ 45 (четиридесет и пет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1964 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.235.13 - гараж, със застр. площ 193 (сто деветдесет и три) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1971 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.235.14 - водогрейка, със застр. площ 50 (петдесет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1971 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.235.15 - гараж, със застр. площ 114 (сто и четиринадесет) кв.м, на един етаж, метална констр., постр. 1986 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.235.16 - гараж, със застр. площ 114 (сто и четиринадесет) кв.м, на един етаж, метална констр., постр. 1976 г. 
Находящ се в  oбл. Хасково, общ. Хасково,  гр. Хасково , ул. ""Булаир"".
 
II. Поземлен имот с идентификатор № 77195.712.233 по КК и КР на гр.Хасково, представляващ - Земя с площ 14923 (четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и три)кв.м, ведно с построените в имота:
- Сграда с идентификатор 77195.712.233.1 - лавка, със застр. площ 207 (двеста и седем) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1965 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.233.2 – учебен център, със застр. площ 880 (осемстотин и осемдесет) кв.м, на един етаж, масивна конструкция, постр. 1957 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.233.3 - казарма, със застр. площ 1683 (хиляда шестстотин осемдесет и три) кв.м, на два етажа, масивна конструкция, постр. 1951 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.233.4 - склад, със застр. площ 112 (сто и дванадесет) кв.м, на един етаж, метална конструкция, постр. 1986 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.233.5 - метален навес,  със застр. площ 60 (шестдесет) кв.м, на един етаж, постр. 1986 г. 
- Сграда с идентификатор 77195.712.233.6 - метален навес, със застр. площ 60 (шестдесет) кв.м, на един етаж, постр. 1986 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.233.7 - тоалетна, със застр. площ 16 (шестнадесет) кв.м, на един етаж, полумасивна констр., постр. 1978 г.
- Сграда с идентификатор 77195.712.233.8 - трафопост, със застр. площ 85 (осемдесет и пет) кв.м, на един етаж, масивна констр., постр. 1980 г.
Находящ се в  oбл. Хасково, общ. Хасково,  гр. Хасково , ул. ""Булаир"". 
 
III. Поземлен имот с идентификатор 77195.712.234 с площ 13818кв.м., по КК и КР на гр.Хасково,  актуван с АЧДС №6615/16.06.2014г. В имота се намира Военен паметник-монумент ""Чешма-паметник на загиналите от 10-ти Родопски полк в Балканските войни - 1912-1913г. и в Първата световна война - 1914-1918г."" - публична държавна собственост на Министерство на отбраната, регистриран, описан и картотекиран в Националния регистър на военните паметници, съобразно Закона за военните паметници.
 
IV.Поземлен имот № 150001, в землището на с.Узунджово, общ. Хасково, представляващ Земя  с площ 919 346 (деветстотин и деветнадесет хиляди триста четиридесет и шест) кв.м, ведно с построените :
- Сграда – щаб - със застр. площ 546 (петстотин четиридесет и шест) кв. м, на два етажа, МК, постр. 1952 г.
- Сграда – казарма - със застр. площ 744 (седемстотин четиридесет и четири) кв. м, на два етажа, МК, постр. 1952 г.
- Сграда – столова техн. - със застр. площ 651 (шестстотин петдесет и един) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1952 г.
- Сграда – столова войници - със застр. площ 342 (триста четиридесет и два) кв. м, на един етаж,МК,постр.1952г.
- Сграда – лечебница - със застр. площ 316 (триста и шестнадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр.1952г.
- Сграда – акумулаторно - със застр. площ 230 (двеста и тридесет) кв. м, на един етаж, МК, постр.1952г.
- Сграда – склад - със застр. площ 148 (сто четиридесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр.1952г.
- Сграда – склад - със застр. площ 148 (сто четиридесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр.1952г.
- Сграда – склад - със застр. площ 155 (сто петдесет и пет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1953г.
- Сграда – склад - със застр. площ 155 (сто петдесет и пет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1952г.
- Сграда – склад - със застр. площ 154 (сто петдесет и четири) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1953 г.
- Сграда –гараж-със застр. площ 1998 (хиляда деветстотин деветдесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1958 г.
- Сграда – ГСМ - със застр. площ 126 (сто двадесет и шест) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1956 г.
- Сграда – КПП - изток - със застр. площ 86 (осемдесет и шест) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1969 г.
- Сграда – тоалетна и умивалня - със застр. площ 45 (четиридесет и пет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1971 г.
- Битова сграда със застр. площ 118 (сто и осемнадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1965 г.
- Сграда – учебен център - със застр. площ 460 (четиристотин и шестдесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1973 г.
- Сграда – столова лет. - със застр. площ 313 (триста и тринадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1975 г.
- Сграда – КТП - със застр. площ 69 (шестдесет и девет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г.
- Сграда – бензиностанция - със застр. площ 42 (четиридесет и два) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г.
- Сграда – гараж – дванадесет клетки - със застр. площ 891 (осемстотин деветдесет и един) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г.
- Сграда – гараж - дванадесет клетки - със застр. площ 891 (осемстотин деветдесет и един) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г.
- Сграда – гараж - дванадесет клетки - със застр. площ 890 (осемстотин и деветдесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г.
- Сграда – баноперален комплекс - със застр.площ 221 (двеста двадесет и един) кв. м, на един етаж, МК, постр.  1978 г.
- Сграда – работилница – диагност. пункт - със застр. площ 612 (шестстотин и дванадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1985 г.
- Сграда – склад - със застр. площ 288 (двеста осемдесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1979г.
- Сграда – гараж, състоящ се от девет двойни клетки - със застр. площ 648 (шестстотин четиридесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1983г.
- Сграда – склад за ГСМ - със застр. площ 288 (двеста осемдесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1983г.
- Битова сграда със застр. площ 198 (сто деветдесет и осем) кв. м, на един етаж, ПМК, постр. 1984г.
- Битова сграда със застр. площ 198 (сто деветдесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1985г.
- Сграда – лаборатория към ГСМ - със застр. площ 96 (деветдесет и шест) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1985г.
- Сграда – работилница АВ - със застр. площ 48 (четиридесет и осем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1968г.
- Битова сграда със застр. площ 14 (четиринадесет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г.
- Сграда – свинарник - със застр. площ 134 (сто тридесет и четири) кв. м, на един етаж, ПМК, постр. 1962 г.
- Административна сграда със застр. площ 23(двадесет и три) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1962 г.
- Битова сграда със застр. площ 127 (сто двадесет и седем) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г.
- Работно жилище с канцеларии със застр. площ 92 (деветдесет и два) кв.м, на един етаж, ПМК, постр. 1978 г.
- Сграда – телчарник - със застр. площ 95 (деветдесет и пет) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г.
- Сграда – свинарник - със застр. площ 126 (сто двадесет и шест) кв. м, на един етаж, МК, постр. 1978 г.
Находящ се в oбл. Хасково, общ. Хасково,  с. Узунджово – землището.
     
V.Поземлен имот № 194001, представляващ Земя с площ 2661254(два милиона шестстотин шестдесет и една хиляди двеста петдесет и четири) кв.м, землище на с. Узунджово, общ.Хасково,  ведно с построените:
 - Сграда 1-арочно укритие, ЗП 345(триста четиридесет и пет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 2-арочно укритие, ЗП 354(триста петдесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 3-стоянка-запад, ЗП 494(четиристотин деветдесет и четири)кв.м,  на един ет. и два ет., МК, постр. през 1968г.;
 - Сграда 4-арочно укритие, ЗП 360(триста и шестдесет )кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 5-арочно укритие, ЗП 363(триста шестдесет и три)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 6-арочно укритие, ЗП 354(триста петдесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 7-арочно укритие, ЗП 347(триста четиридесет и седем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 8-арочно укритие, ЗП 359(триста петдесет и девет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 9-арочно укритие, ЗП 350(триста и петдесет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 10-арочно укритие, ЗП 349(триста четиридесет и девет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 11-арочно укритие, ЗП 355(триста петдесет и пет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 12-арочно укритие, ЗП 352(триста петдесет и два)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 13-арочно укритие, ЗП 355(триста петдесет и пет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 14-арочно укритие, ЗП 354(триста петдесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 15-арочно укритие, ЗП 354(триста петдесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 16-арочно укритие, ЗП 354(триста петдесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
 - Сграда 17-арочно укритие, ЗП 359(триста петдесет и девет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 18-склад, ЗП 27(двадесет и седем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1976г.;
- Сграда 19-арочно укритие, ЗП 367(триста шестдесет и седем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 20-арочно укритие, ЗП 362(триста шестдесет и два)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 21-арочно укритие, ЗП 354(триста петдесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 22-технически дом(ЕОПАТ), ЗП 443(четиристотин четиридесет и три)кв.м, един ет. и два ет., МК, постр. през 1984г.;
- Сграда 23-арочно укритие, ЗП 362(триста шестдесет и два)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 24-арочно укритие, ЗП 359(триста петдесет и девет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 25-арочно укритие, ЗП 365(триста шестдесет и пет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 26-арочно укритие, ЗП 352(триста петдесет и два)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 27-арочно укритие, ЗП 360(триста и шестдесет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 28-арочно укритие, ЗП 359(триста петдесет и девет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 29-арочно укритие, ЗП 360(триста и шестдесет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 30-караулно, ЗП 156(сто петдесет и шест)кв.м, един ет., МК, постр. през 1975г.;
- Сграда 31-склад, ЗП 28(двадесет и осем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1976г.;
- Сграда 32-склад, ЗП 27(двадесет и седем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1976г.;
- Сграда 33-склад, ЗП 25(двадесет и пет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1976г.;
- Сграда 34-височинен дом, ЗП 582(петстотин осемдесет и два)кв.м, един ет. и два ет., МК, постр. през 1984г.;
- Сграда 35-тренажор, ЗП 628(шестстотин двадесет и осем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1984г.;
- Сграда 36-парова централа, ЗП 209(двеста и девет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1984г.;
- Сграда 37-пристройка към сграда 38, ЗП 42(четиридесет и два)кв.м, един ет., МК, постр. през 1984г.;
- Сграда 38-гараж три дв. клетки, ЗП 227(двеста двадесет и седем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1983г.;
- Сграда 39-склад до хангара, ЗП 8(осем)кв.м, един ет., полумасивна констр., постр. през 1960г.;
- Сграда 40-хангар, ЗП 935(деветстотин тридесет и пет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1960г.;
- Сграда 41-склад, ЗП 5(пет)кв.м, един ет., полумасивна констр., постр. през 1960г.;
- Сграда 42-ТЕЧ 1-лаборатория, ЗП 887(осемстотин осемдесет и седем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1989г.;
- Сграда 43-склад, ЗП 170(сто и седемдесет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 44-склад, ЗП 102(сто и два)кв.м, един ет., МК, постр. през 1978г.;
- Сграда 45-склад, ЗП 151(сто петдесет и един)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 46-пристройка към сгр.45, ЗП 7(седем)кв.м, един ет., полумасивна констр., постр. през 1952г.;
- Сграда 47-спално ОХВ, ЗП 372(триста седемдесет и два)кв.м, два ет., МК, постр. през 1975г.;
- Сграда 48-пристройка към сгр.49, ЗП 8(осем)кв.м, един ет., полумасивна констр., постр. през 1989г.;
- Сграда 49-ТЕЧ 1-ПАРР, ЗП 230(двеста и тридесет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1989г.;
- Сграда 50-склад, ЗП 165(сто шестдесет и пет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 51-баня и съблекалня, ЗП 49(четиридесет и девет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1965г.;
- Сграда 52-административна, УЦ-библиотека, ЗП 438(четиристотин и тридесет и осем)кв.м, два ет., МК, постр. през 1979г.;
- Сграда 53-АВ работилница, ЗП 92(деветдесет и два)кв.м, един ет., МК, постр. през 1978г.;
- Сграда 54-техн. стоянка, ЗП 36(тридесет и шест)кв.м, един ет., МК, постр. през 1956г.;
- Сграда 55-стоянка-изток, ЗП 168(сто шестдесет и осем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1964г.;
- Сграда 56-ИКП, ЗП 21(двадесет и един)кв.м, два ет., МК, постр. през 1993г.;
58.Сграда 57-арочно укритие, ЗП 357(триста петдесет и седем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 58-сграда СТО, ЗП 56(петдесет и шест)кв.м, един ет., МК, постр. през 1975г.;
- Сграда 59-гаражи, ЗП 210(двеста и десет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1968г.;
- Сграда 60-гаражи, ЗП 213(двеста и тринадесет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1968г.;
-Сграда 61-гаражи 10 кл., ЗП 407(четиристотин и седем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1967г.;
- Сграда 62-КТП свръзки, ЗП 10(десет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 63-гаражи 16 кл., ЗП 675(шестстотин седемдесет и пет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1954г.;
- Сграда 64-арочно укритие, ЗП 342(триста четиридесет и два)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 65-арочно укритие, ЗП 351(триста петдесет и един)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 66-арочно укритие, ЗП 346(триста четиридесет и шест)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 67-арочно укритие, ЗП 354(триста петдесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 68-спално ЕСРСТО, ЗП 817(осемстотин и седемнадесет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1993г.;
- Сграда 69-ЩАБ-свръзки, ЗП 246(двеста четиридесет и шест)кв.м, един ет., МК, постр. през 1962г.;
- Сграда 70-арочно укритие, ЗП 346(триста четиридесет и шест)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 71-арочно укритие, ЗП 346(триста четиридесет и шест)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 72-арочно укритие, ЗП 344(триста четиридесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 73-арочно укритие, ЗП 345(триста четиридесет и пет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 74-техн. дом, ЗП 444(четиристотин четиридесет и четири)кв.м, един ет. и два ет., МК, постр. през 1984г.;
- Сграда 75-арочно укритие, ЗП 350(триста и  петдесет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 76-арочно укритие, ЗП 354(триста петдесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 77-арочно укритие, ЗП 349(триста четиридесет и девет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 78-арочно укритие, ЗП 347(триста четиридесет и седем)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
- Сграда 79-помещение ЗБ, ЗП 64(шестдесет и четири)кв.м, един ет., МК, постр. през 1982г.;
- Сграда 80-караулно, ЗП 110(сто и десет)кв.м, един ет., МК, постр. през 1952г.;
В имота са изградени: Бетонова писта за излитане и кацане, и пътеки за рулиране – 305 478 кв.м, сграда-незавършено строителство и два броя агрегатни /обвалвани съоръжения/.
Находящ се в oбл. Хасково, общ. Хасково,  с. Узунджово – землището.
 
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да представи Искане за безвъзмездно придобиване на собственост върху посочените в т.1 от решението невижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за решение от Министерски съвет на гореописаните имоти.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/