Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Хасково приема Отчет за 2015 г. за изпълнение на Програмата за опазване  на околната среда на Община Хасково с период на действие 2014-2017 г. и Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Хасково с период на действие 2012 – 2017 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/