Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22и, ал.1, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общински съвет – Хасково приема Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/