Общински съвет - Хасково


Протокол №8 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 25.03.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ №3 „Зорница“ -  сграда „Незабравка“ на ул. „Добруджа“ №59, град Хасково“ пред НДЕФ в рамките на Инвестиционна програма за климата.
2. Общински съвет – Хасково дава съгласие за съфинансиране на проекта в рамките на 15% от общата стойност, а именно 94 744,20 лв.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/