Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.57 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Общински съвет – Хасково приема Механизъм за разпределяне на субсидиите за покриване на загубите от вътрешноградските пътнически превози в община Хасково, съгласно Приложението.
2. Механизмът за разпределение на субсидиите за покриване на загубите от вътрешноградските пътнически превози в Община Хасково, влиза в сила от 01.03.2016 год.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/

 

Приложение:
 
М Е Х А Н И З Ъ М
 
за разпределение на субсидиите за покриване на загубите от вътрешноградските пътнически превози в община Хасково
 
1. Основен критерий за разпределението е подлежащия на субсидиране
пробег в км.
2. Действителният пробег в км. за съответния период, за всеки от
превозвачите се редуцира с коефициент, отразяващ оценките по следните показатели:
  • реализирана загуба на километър пробег - от 1 до 20 т.
  • равнище на превозната цена  - от 1 до 20 т.
  • екологично въздействие      - от 1 до 30 т.
  • експлоатационни условия     - от 1 до 20 т.
  • качество (спазване на разписанията; култура на обслужване; спазване на трудовото законодателство и т.н.)   - от 1 до 10 т.
  • подлежащ на субсидиране пробег, съответно приведен пробег на база пътниковместимост  - от 1 до 20 т.
Редуцираният пробег за всеки от превозвачите се получава, като действителния им пробег се умножи по коефициент (Крпр.), получен по формулата:
                                               ∑ от точките по петте показатели 
                                   Крпр. = 1 + ────────────────────
                                                                       100
3. Действителният размер на субсидията за всеки превозвач (но не
повече от размера на реализираната загуба ) се получава като процент от подлежащата на разпределение за общината субсидия, формиран от относителния дял на превозвача в общия редуциран пробег, през съответния период.
4. Фирмите, които в договора за обществен превоз на пътници имат
фиксирана цена на билета, получават 5 (пет) % от общата субсидия, преди нейното разпределение по т.3.
5. Оценяването на показателите по т.2 се извършва от петчленна комисия, включваща представители на дирекциите “Финансово-счетоводни дейности” и “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” в общинската администрация. Персоналният състав на комисията се определя със заповед на кмета на общината.
6.Разпределянето на субсидиите се извършва тримесечно, въз основа
на представяните от превозвачите справки за финансовите резултати и други документи, изискани по преценка на комисиятя по т. 5.