Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура  и комуникационно-транспортен план изграждане на пътна връзка за поземлен имот №77195.334.16, м. „Бюкя”, гр.Хасково с цел промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия за обект „Изграждане на паркинг за продажба на автомобили/автоборса/ и сервиз за смяна на гуми”.     
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/