Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.542.9, м. „Черни камък” /Стопански двор/, кв. „Болярово”, гр.Хасково с цел промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия за разширение на обект „Склад за авточасти”, разположен в съседен поземлен имот №77195.542.27 по КК на гр.Хасково.
 
     
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/