Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.59, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.3 и чл.112, ал.2, т.10 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване, становище за електрозахранване за поземлен имот №77195.12.6 по КК на гр.Хасково /м. „Бюкя”/.
За поземлен имот №77195.12.6 по КК на гр.Хасково/м. „Бюкя”/, се определя застрояване за „автосервиз, паркинг и склад за промишлени стоки” при следните показатели на застрояване за имота:
- етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%
- коефициент на интензивност (Кинт.) до 2.5
- минимална озеленена площ (Позел.) 20%
- начин на застрояване – свободно (е)
Линиите на застрояване и разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.
 
     
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/