Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково: 
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г. и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична общинска собственост по реда на чл.75 и чл.76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, за срок до 10 години следните имоти: 
Зала “Дружба”,ул.”Драгоман”2, гр.Хасково:
- зала Културизъм и съблекалня в мазе, с площ 192,50 кв.м., при годишен наем -  480,00 лв.
- офис №2, ет.2  /вход север/, с площ 12,00 кв.м.,  при годишен наем - 120,00 лв.
- офис №8, ет.2  /вход север/, с площ 12,00 кв.м., при годишен наем - 120,00лв.
Зала “Спартак”, ул.”Средна Гора”,  гр.Хасково:
-офис №24, ет.2, с площ 16,50 кв.м.,  при годишен наем  -120,00 лв.
-офис №6, ет.3,  с площ 16,50 кв.м.,  при годишен наем - 120,00 лв.
-офис №8, ет.3, с площ 16,50 кв.м., при годишен наем  - 120,00 лв.
-офис №10, ет.3, с площ 16,50 кв.м.,  при годишен наем  -120,00 лв.
 
УСШ “Юнак”, ул.”Тимок” №16, гр.Хасково:
- Корт в двора, с площ 1500 кв.м.,  при годишен наем - 120,00 лв.
- Корт в двора,  с площ 1125 кв.м.,   при годишен наем - 120,00 лв.
- Спортна площадка в двора, с площ 2 800 кв.м., при годишен наем  - 120,00лв.
 
ІІ. Датите за подаване на мотивирани искания и допълнителни условия, да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/