Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково: 
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г. и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти - общинска собственост за срок до 10 /десет/ години: 
 1. Помещение с площ 20,00 кв.м., находящо се в сграда кметство с.Малево, община Хасково;  месечен наем – 80,00 лв. без ДДС, за пощенски клон.
2. Помещение с площ 9,00 кв.м., находящо се в сграда кметство с.Гарваново, община Хасково;  месечен наем – 36,00 лв. без ДДС, за пощенски клон.
3. Помещение от автобусна спирка с площ 20.00 кв.м., находящо се в с.Конуш, община Хасково; месечен наем 24,00 лв. без ДДС.
ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/