Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


1. На основание  чл.11, ал.2 от Закона  за пчеларството, във връзка чл.39 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване за настаняване на пчелин върху 3 дка от имот с подотдел 751А – 77.000 дка – общинска горска територия в землището на град Хасково, кв. “Болярово”, на Симеон Атанасов Атанасов, за срок от 10 /десет/ години, срещу цена от 10 /десет/ лева на декар годишно.
2. Възлага на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/