Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112, ал.1 и ал.2 от Закона за горите, Общински съвет – Хасково определя цени на дървесина, добита от общински горски територии във връзка с почистване на трасета под елпроводи, канали, просеки, пътища и др., отсичане на немаркирани дървета за предотвратяване на аварийни ситуации, както следва:
- 37 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. широколистни дърва за горене;
- 27 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. иглолистни дърва за горене;
- 3.00 лв. без ДДС за 1 пр.куб.м. вършина;
- 1.50 лв. без ДДС за превозен билет.
2. След приключване на сечта, дървесината да се предоставя на жители, съгласно одобрени списъци, изготвени от кметовете на села, намиращи се в близост до инфраструктурните обекти.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/