Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Решение №80 от 04.04.2008 г., с което е изм. Решение №587 от 07.03.2003 г. на Общински съвет – Хасково, в частта на Приложение №1, както следва:
 
“ІІІ. ОП “Младежки център” – гр.Хасково:
 
Месечни цени на услуги с вкл.ДДС за обучение по видове дейности:
1.Обучение по музика – 25 лв. на месец с вкл. ДДС.
2.Обучение по изобразителни и приложни изкуства – 25 лв. на месец с вкл. ДДС.
3.Обучение в сферата на природните, хуманитарните и обществените науки – 20 лв. на месец с вкл.ДДС.
4.Обучение по танци – 25 лв. на месец с вкл. ДДС.
5.Обучение в социални умения:
-деца и ученици – 10 лв. на месец с вкл.ДДС;
-възрастни - 15 лв. на месец с вкл.ДДС.
 
Забележка:
1.Безплатно е участието на деца и ученици във формите на обучение, които се водят от специалисти на щат към ОП “Младежки център” – гр.Хасково.
2.Всички форми на обучение и дейности са безплатни за деца сираци.
3.За всяко второ дете от семейството, което посещава форми на обучение в ОП “Младежки център” – Хасково, се събира такса в размер на 50% от цялата такса.
4.При един безработен родител се събира такса в размер на 50% от цялата такса.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/