Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Хасково (2012-2020),  Общински съвет - Хасково приема Общински план за  действие  за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Хасково – 2016 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/