Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет - Хасково приема Общински план за младежта за 2016 година.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/