Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22и, ал.1, т.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общински съвет – Хасково възлага на кмета на община Хасково:
1. Да сформира работна група, която да разработи проект за Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Хасково.
2. Определя, като членове в работната група, представителите на Общински съвет – Хасково – Таня Трендафилова Захариева и Антон Делчев Иванов.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/