Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


І. На основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.16, ал.3 от Правилника за прилагането му, Общински съвет – Хасково определя 5-членна Местна комисия в състав:
Председател: Евгени Димитров Консулов – заместник-кмет на Община Хасково
и
Членове:
1. Пламен Стефанов Лечев – началник-отдел „Правно-нормативно обслужване” на Община Хасково;
2. Деляна Антонова Панайотова -  главен архитект на Община Хасково;
3. Галина Стайкова Савова - мл.експерт „Жилищна политика” в дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост;
4.  Росен Пеянков Пеянков – общински съветник в Общински съвет – Хасково.
ІІ. Общински съвет – Хасково предлага на Управителния съвет на НКЖФ, да утвърди състава на комисията и да обнародва решението в Държавен вестник.
ІІІ. Общински съвет – Хасково утвърждава следното разпределение на средствата, формирани в Местната комисия по §17 от Правилника за прилаган на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както следва:
- за заплащане на сътрудници - 30%;
- за материално стимулиране на членовете на Местната комисия   - 50%;
- за консумативи и канцеларски разходи - 10%;
- за обяви, публикации и др.- 10%.
Таксата, събирана от правоимащите вложители да бъде 3% върху изплатената компенсация.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/