Общински съвет - Хасково


Протокол №7 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 26.02.2016 г.


На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.75 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет - Хасково приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2015 година. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/