Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково и Наредбата за определяне размера на  местните данъци в Община Хасково