Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково