• Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково