ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

                                 НА ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ

              НА 16 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В

                                        ЗАЛА“ХАСКОВО”

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА 

КМЕТСТВО”. 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „СЪЗДАВАНЕ НА 

УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ 

ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД И МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ПГДС „ЦАР 

ИВАН АСЕН ІІ”, ГР.ХАСКОВО”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В 

РАСТЕЖ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 3: „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА”, С НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА BG16RFOP001-3.002 

„ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО. 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В 

РАСТЕЖ”, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ” С НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: BG16RFOP001-1.012 – 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ХАСКОВО”, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ГРАДСКА 

СРЕДА” ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ МРРБ. 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ 

ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЪРВОТО 

ПОЛУГОДИЕ НА 2016 Г. 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО. 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА СТАТУТА И ФИНАНСИРАЩИЯ ОРГАН НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ 

„Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГР.ХАСКОВО, КАКТО И ПРИДОБИВАНЕ В ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО. 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО 

ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО. 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО И НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА 

НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ХАСКОВО. 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ГЕОРГИ 

ПЕЕВ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ В ЧЛ.29 НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ 

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО. 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА. 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ. 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА 

НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ 

НЕДВИЖИМ ИМОТ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 Г. 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА, 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И 

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И 

ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА 

ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА 

ПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ НА ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ 

КОМНЕВ. 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ СГРАДА 

ПОСТРОЕНА ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТИ ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ: „МЕЖДУСИСТЕМНА 

ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ. 

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА ОП „СПОРТ И 

ОТДИХ” – ГР.ХАСКОВО. 

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА В БЮДЖЕТА НА ОП „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО” – 

ГР.ХАСКОВО. 

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ. 

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Т.4 И Т.5 ОТ РЕШЕНИЕ №102 ОТ 

25.03.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО. 

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН 

ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА БАЗОВА СТАНЦИЯ №6178, НАХОДЯЩА СЕ В 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №045001, М. „ПАРАПАН ГЬОЛ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С.КРИВО ПОЛЕ, 

ОБЩИНА ХАСКОВО. 

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ПУП – ПЛАН ЗА 

РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА НЕУРЕГУЛИРАНАТА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА 

НА Ж.Р. „КЕНАНА”, ГР.ХАСКОВО. 

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ. 

31.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

4

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО 

СЛЕДВА:

На  12 септември 2016 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности   - 15.00 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

На 13 септември 2016 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                   - 16.00 ч.

ПК по бюджет и финанси                                               - 17.00 ч.

ПК по  земеделието, горите и проблемите на селата       - 18.00 ч.

На 14 септември 2016 г. /сряда/:

ПК по образование, култура, вероизповедания              - 15.00 ч.

ПК по евроинтеграция, участие в оперативни 

програми и международни връзки                                 - 16.00 ч.

ПК по обществен ред и законност                                   - 17.30 ч.

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

    СЪВЕТ – ХАСКОВО: 

   /Таня Захариева/