ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО
 
С В И К В А М:
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
НА СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
НА 26 ФЕВРУАРИ 2016 ГОД./ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч. В ЗАЛА “ХАСКОВО”
 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
1. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТE ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ 31.12. 2015 Г.
2. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2015 Г. ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
3. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪСТАВ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЛЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ.
4. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ХАСКОВО.
5. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РАЗСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА „ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”, „ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” И „ДАНЪК МПС”.
6. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 Г.
7. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА ХАСКОВО – 2016 Г.
8. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СУБСИДИИТЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ ВЪТРЕШНОГРАДСКИТЕ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ В ОБЩИНА ХАСКОВО.
9. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
10. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №80 ОТ 04.04.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
11. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА Т.2 ОТ РЕШЕНИЕ №692 ОТ 26.09.2014 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
12. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЧИСТВАНЕ НА ТРАСЕТА ПОД ЕЛПРОВОДИ, КАНАЛИ, ПРОСЕКИ, ПЪТИЩА И ДР., КАКТО И ОТСИЧАНЕ НА НЕМАРКИРАНИ ДЪРВЕТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ.  
13. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
14. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧАЛЕН РАЗМЕР НА НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИРИ, ВОДОЕМИ И ИЗКУСТВЕНА ВОДНА ПЛОЩ.
15. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 Г. И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
16. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
17. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
18. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 Г. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /СПОРТНИ ИМОТИ/.
19. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА.
20. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХР.СМИРНЕНСКИ” ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП „БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2014-2020”, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ”.
21. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН-СХЕМИ И ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ, СТАНОВИЩЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.12.6 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО /М. „БЮКЯ”/.
22. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.542.9, М. „ЧЕРНИЯ КАМЪК” /СТОПАНСКИ ДВОР/, КВ. „БОЛЯРОВО”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
23. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.334.16, М. „БЮКЯ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.
24. ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ДИМИТЪР ШАЛАПАТОВ ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗОП И ДАРЕНИЯТА В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2000 Г. – 05.11.2015 Г.
25. ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
 
МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.
 
ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:
 
На 22 февруари 2016 г. /понеделник/:
ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 15.00 ч.
ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.30 ч.
 
На 23 февруари 2016 г. /вторник/:
ПК по ТСУ и транспорт - 16.00 ч.
ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.
 
На 24 февруари 2016 г. /сряда/:
ПК по образование, култура и вероизповедания - 15.00 ч.
ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.
 
На 25 февруари 2016 г. /четвъртък/:
ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 17.30 ч.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/