Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково дава съгласието си да бъдат отдадени под наем за срок до 10 /десет/ години:
1.1. Недвижими имоти - частна собственост:
        - Имот №30002 – нива, с площ 12.00 дка, V-та категория, в м. “Бостан дере”, в землището на с.Конуш;
        - Имот №75005 – нива, с площ 12.50 дка, ІV-та категория, в м. “Балък ямач”, в землището на с.Конуш;
        - Имот №41002 – нива, с площ 122.200 дка, V-та категория, в м. “Александров блок”, в землището на с.Конуш;
        - Имот №62046 – нива, с площ 313.064 дка, V-та категория, в м.”Ели дере”, в землището на с.Конуш.
1.2. Недвижим имот – публична общинска собственост – Помещение, намиращо се в имот №159, с площ 30.21 кв.м., за производствена дейност и/или услуги.
2. Упълномощава директора на ОУ “Св.св.Кирил и Методий” – с.Конуш, община Хасково, да предприеме необходимите действия за отдаване под наем на горепосочените имоти в т.1, чрез публично оповестен търг, съгласно чл.77 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/