Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти в землището на с.Въгларово, с цел промяна предназначението на земята в урбанизирана територия с предназначение „за кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Чешмата”.
Концесионната площ е в размер на 215,1 дка и включва имоти, собственост на община Хасково, както следва:
- цялата площ на имоти №000174, №00198 и №00187;
- части от имоти №000141, №000165, №000188, №000160, №000157, №000199, №000218, №000219, №000243 и №000175,
всички в землището на с.Въгларово, община Хасково.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/