Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.134, ал.2, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартали 294 и 295, гр.Хасково.
Изменя се уличната регулация по ул. “Рила“ в участъка от о.т.1238 до о.т.1239. Измества се осова точка 1239 на изток, в следствие на което се удължава задънената улица, без да се противоречи на чл.81, ал.1 от ЗУТ.
В кв. 295 се проектира задънена улица с ширина 6.00 м с нови осови точки 3643 и 3644.
Променя се уличната регулация по ул. „Средна гора“ в участъка с осови точки 1235 и 2403, като се премахва уширението северно от  о.т.2403.
В следствие изменението на уличната регулация се променят очертанията и площите на следните урегулирани поземлени имоти:
В кв. 294
Променя се УПИ IIЗа жил. стр., трафопост, детска градина и общ. обсл. без да се променя отреждането.
 
В кв. 295
Променят се УПИ IXЗа жил. стр. и общ. обсл., без да се променя отреждането,  УПИ IV и УПИ V, които се отреждат за поземлени имоти съответно 77195.714.280 и 77195.714.272.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи в проекта.
 
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/