Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково реши:
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на ВЛ 110кV „Арда” в участъка от стълб №7 до стълб №18, гр.Хасково.
2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за промяна предназначението на 66,19 кв.м. площ от поземлен имот №77195.562.8, м. „Свинско дере”, землище на гр.Хасково. Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 18 месеца.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/