Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково 
 
ОДОБРЯВА
 
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за кв.248, кв.252, кв.256, кв.255, кв.254 и кв.253  по плана на гр.Хасково.
Изменя се уличната регулация на ул.“Стара планина“ в участъка западно от пл.“Спартак до кръстовището с ул.“Брегалница“. Новите регулационни линии са съобразени с изградените на място улично платно, сгради и огради. Измества се осовата линия в следствие на което се изместват осови точки 103, 104, 105, 107 и 108. Премахва се о.т.106. Поставят се нови осови точки 3634, 3635, 3636. Ширината на улицата от о.т.105 на северозапад до о.т.103 е 17.50 м., а от о.т.105 на югоизток до о.т.108 е 11.50 м.
Премахва се улица с осови точки 2733, 1211, 1213, 1216а. Западно от  осова точка 1215 се проектира задънена улица с осови точки 1215, 1216, 1216а и нова осова точка 3642.
Пространството между квартали 256, 301 и 300 се оформя като площад с нови осови точки 3637, 3638, 3639, 3640, 3641. Уличнорегулационните линии на кв.301 и кв.300 не се променят. Регулационните линии на кв.256 се изменят като се съобразяват със съществуващите на място огради и тротоари.
                                                                 
Проектира се нова улица в квартал 248. Новата улица е с нови осови точки 3628, 3629, 3632, 3633. Улицата е с ширина 9.00 м с две платна по 3.00 м и два тротоара по 1.50 м.
Проектират се две задънени улици с нови осови точки о.т.3629 до о.т.3630 и от о.т.3632 до о.т.3631. Пространството между двете улици се оформя като паркинг с 8 паркоместа.
Оформя се нов квартал с нов номер 860, ограничен от улици с осови точки 103, 104, нова 3628, нова 3633, 149.
Променя се конфигурацията на квартал 248 като се ограничава от улици с осови точки нова 3628, нова 3633, 148, нова 3634.
В квартал 860 се проектират нови урегулирани поземлени имоти, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници на поземлените имоти както следва:
– УПИ I714.9 по имотните граници на поземлен имот 77195.714.9.
– УПИ II714.10 по имотните граници на поземлен имот 77195.714.10.
– УПИ III714.11 по имотните граници на поземлен имот 77195.714.11.
– УПИ IV714.12 по имотните граници на поземлен имот 77195.714.12.
– УПИ VЗа жилищно строителство и обществено обслужване по имотните граници на поземлен имот 77195.714.13.
– УПИ VIЗа жилищно строителство и обществено обслужване по имотните граници на поземлен имот 77195.714.14.
В следствие изменението на уличната регулация се променят регулационните линии на някои урегулирани поземлени имоти в обхвата на плана, както следва:
В квартал 248
Премахва се УПИ IЗа обществено жилищно строителство и магазини. Проектират се два нови урегулирани поземлени имоти, както следва:                                                                             
– УПИ IЗа жилищно строителство и обществено обслужване за поземлен имот 77195.714.17.
– УПИ IIЗа жилищно строителство и обществено обслужване за поземлен имот 77195.714.16.
Югозападната регулационна граница на УПИ IIЗа жилищно строителство и обществено обслужване следва изменената уличнорегулационна линия.
В квартал 252
Изменя се югозападната регулационна граница на УПИ IЗа обществено жилищно строителство, която следва новата уличнорегулационна линия и урегулираният поземлен имот се отрежда „За жилищно строителство“.
В квартал 256
Изменят се регулационните граници на УПИ IЗа училище и УПИ IIЗа спортна зала и хотел, като регулационната граница между двата урегулирани поземлени имоти се проектира по имотната граница между поземлени имоти 77195.723.58 и 77195.723.3, а югозападните граници следват изменената уличнорегулационна линия. УПИ IIЗа спортна зала и хотел се отрежда „За спортен комплекс“. Оформя се нов урегулиран поземлен имот с нов номер – УПИ III и се отрежда „За озеленяване“.
В квартал 255
Изменя се източната регулационна граница на УПИ VIЗа младежки дом, като се поставя в съответствие с източната имотна граница на поземлен имот 77195.723.60.
 
В квартал 254
Изменят се североизточните регулационни граници на УПИ VI, УПИ V, УПИ IV, УПИ III, УПИ II, УПИ I, които следват изменената уличнорегулационна линия. Изменените урегулирани поземлени имоти се отреждат за поземлени имоти, както следва:
– УПИ VI се отрежда за имот  77195.715.379
– УПИ V се отрежда за имот 77195.715.451
– УПИ IV се отрежда за имоти 77195.715.376 и 77195.715.375
– УПИ III се отрежда за имот 77195.715.374
– УПИ II се отрежда за имот 77195.715.373
– УПИ I се отрежда за имот 77195.715.372
 
В квартал 253
Изменят се североизточните регулационни граници на УПИ VII, УПИ VI, УПИ V, УПИ IVЗа обществено обслужване и жилища, УПИ IIIЗа обществено обслужване и жилища, УПИ IЗа куклен театър и магазини, които следват изменената уличнорегулационна линия. Три от изменените урегулирани поземлени имоти се отреждат за поземлени имоти, както следва:
– УПИ VII се отрежда за имоти  77195.715.369 и 77195.715.368
– УПИ VI се отрежда за имот 77195.715.366
– УПИ V се отрежда за имот 77195.715.365
За останалите три изменени урегулирани поземлени имоти не се променя отреждането.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в проекта.
С изменението на плана за застрояване за новообразувания кв.860 се предвижда запазване на съществуващите сгради на основното застрояване в УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ VЗа жилищно строителство и обществено обслужване  и УПИ VIЗа жилищно строителство и обществено обслужване, като се предвижда ново допълващо застрояване, съгласно графичната част на проекта.
УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ VЗа жилищно строителство и обществено обслужване  и УПИ VIЗа жилищно строителство и обществено обслужване, кв.860 по плана на гр.Хасково са в устройствена зона “Жг” – жилищна зона с преобладаващо застрояване с голяма височина зона при следния режим на застрояване:
За УПИ I:
- етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 1.2
- минимална озеленена площ (Позел.)      40%
- начин на застрояване – свободно (е)
 
За УПИ II и УПИ IV:
- етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 60%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 1.2
- минимална озеленена площ (Позел.)      40%
- начин на застрояване – свързано (д)
 
За УПИ III:
- етажност – до 3 етажа, височина до 10.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 70%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 2.0
- минимална озеленена площ (Позел.)      30%
- начин на застрояване – свързано (с)
 
За УПИ VЗа жилищно строителство и обществено обслужване:
- етажност – до 5 етажа, височина до 15.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 70%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 2.0
- минимална озеленена площ (Позел.)      30%
- начин на застрояване – свободно (е)
 
За УПИ VI За жилищно строителство и обществено обслужване:
- височина над 15.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 3.0
- минимална озеленена площ (Позел.)      20%
- начин на застрояване – свободно (е)
 
УПИ II За спортен комплекс, кв.256 гр.Хасковое в устройствена зона “Ц” – централна зона със следния режим на застрояване за имота:
- височина над 15.00 м
- плътност на застрояване (Пзастр.) до 80%
- коефициент на интензивност (Kинт.) до 3.0
- минимална озеленена площ (Позел.)      20%
- начин на застрояване – свързано (д)
 
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
 
Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/