Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на част от квартал 24 и квартал 25 по плана за регулация на с.Стамболийски, община Хасково.
Премахва се улица с осови точки 161 и 162.
Променят се границите на кв.25 и кв.24 по плана за регулация на с.Стамболийски, като УПИ ХІХ44, УПИ ХХІІІ43, УПИ ХХІІ43, УПИ ХХІ от кв.25 се присъединяват към кв.24.
Поради дублиране, номерата на два от присъединените към кв.24 урегулирани поземлени имоти се променят, както следва:
- УПИ ХХІІ43 получава нов номер ХХІV43;
- УПИ ХХІ получава нов номер ХХV;
В следствие изменението на плана за улична регулация се променят очертанията и площите на УПИ ХІ42, УПИ ХІV41, УПИХІХ44, УПИ ХХІІІ43, УПИ ХХІV43, УПИ ХХV, кв.24, с.Стамболийски, община Хасково.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/