Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет – Хасково съгласува Годишен план за 2016 г. на Звено „Вътрешен одит”.
Възлага на кмета на община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/