Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

На основание чл.154, ал.1, т.2 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:
1. Прекратява дейността на “Агропрогрес – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
2. На основание чл.156, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет – Хасково открива процедура по ликвидация на “Агропрогрес – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
3. Определя срок на ликвидацията - 6 месеца, считано от датата на вписване на ликвидацията в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
4. На основание чл.156, ал.2 от Търговския закон, определя за ликвидатор – Величко Бончев Янков.
5. Упълномощава кмета на община Хасково да назначи ликвидатора.
6. Възлага на ликвидатора да предприеме необходимите действия по вписване в Търговския регистър.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/