Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

На основание чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Хасково:
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2016 г.
2. Упълномощава кмета на община Хасково да подпише договори с председателите на читалищните настоятелства за финансово обезпечаване на програмата за 2016 г.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/