Общински съвет - Хасково

Протокол №5 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.01.2016 г.

На основание чл.69 от ЗМДТ, чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково определя отстъпка от 5 на сто на физически и юридически лица, предплатили годишния размер на такса битови отпадъци до 30.04.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/