Общински съвет - Хасково

Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, с Проект: „Шанс за нашите деца”.
   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/