Общински съвет - Хасково

Протокол №3 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 29.12.2015 г.

На основание чл.52, чл.51, ал.3, чл.53, т.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково:
1. Закрива Общинско предприятие с наименование: „Хасково - ТВ”, с предмет на дейност: телевизионни излъчвания, новинарски, музикални предавания и филмови продукции, считано от 01.01.2016 г.
2. Трудово-правните отношения на служителите на Общинско предприятие „Хасково – ТВ”, да се уредят по реда на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.
3. Движимото имущество да се предаде с приемно-предавателен протокол на Община Хасково.               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/