Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9  от ЗОС и чл.4, ал.2  от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и § 12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите / ДВ, бр.103/29.11.2013 год./, Общински съвет – Хасково:
I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти чрез предоставянето им под наем за следните  имоти, публична общинска собственост:
1. Имот № 000858, находящ се в землище с.Александрово, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 00326; НТП – водоем.; площ на имота 4,279 дка; при граници и съседи: 000253 – пасище, мера; 000816 – полски път. За имота е съставен АПОС № 7875/09.09.2015г.; при начална годишна наемна цена – 110,00 лв. без ДДС.
2. Имот № 000175, находящ се в землище с.Николово, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 51682; НТП – язовир.; площ на имота – 19.899 дка; при граници и съседи: 000177 – пасище, мера; 000176 – др. воден терен, 000174 – широколистна гора За имота е съставен АПОС № 7951/07.10.2015г.; при начална годишна наемна цена – 480,00 лв. без ДДС.
3. Имот № 000423, находящ се в м„Четалов геран“, землище с .Криво поле, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 39863; НТП – язовир; площ на имота 16,698 дка; при граници и съседи: 000420 – пасище, мера. За имота е съставен АПОС № 7953/07.10.2015г.; при начална годишна наемна цена – 410,00 лв. без ДДС.
4. Имот № 000125, находящ се в м. „Илякър“, землище с.Криво поле, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 39863; НТП – язовир.; площ на имота 12,308 дка; при граници и съседи: 000123 – пасище, мера. За имота е съставен АПОС № 7952/07.10.2015г.; при начална годишна наемна цена – 300,00 лв. без ДДС.
5. Имот № 000125, находящ се в землище с.Конуш, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 38399; НТП – водоем.; площ на имота 14,944 дка; при граници и съседи: 000099 – дере, овраг, яма; 000126 – насип. За имота е съставен АПОС № 7950/07.10.2015г.; при начална годишна наемна цена – 360,00 лв. без ДДС.
6. Имот с идентификатор 77195.370.26/стар №001819/, находящ се в м. „Халилово“, землище гр.Хасково;  НТП – водоем.; площ на имота – 34,067 дка; при граници и съседи: 77195.370.21; 77195.370.27; 77195.370.29; 77195.325.47; 77195.375.4; 77195.376.3 За имота е съставен АПОС № 4927/05.04.2013г.; при начална годишна наемна цена – 820,00 лв. без ДДС.
 
ІI. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг по реда на глава V от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково.
1. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти – 10 /десет/ години.
2. Специфични условия към участниците в търга: участниците да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
3. Определя следните договорни условия:
3.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и /или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.
3.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, /приета с ДВ, бр.17 от 2004 год/, както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.
 
III. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете на офертите, депозитите, таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на община Хасково за провеждане на публични търгове.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/