Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.61, ал.2 и ал.3, т.4 от Закона за горите, Общински съвет – Хасково
 
ДАВА СЪГЛАСИЕ:
 
Да бъде учредено безсрочно сервитутно право на прокарване в полза на „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, ЕИК 201383265, върху поземлени имоти в горски територии, собственост на Община Хасково по КВС на землище с.Стамболийски за дъждовен канал с диаметър ф600 и битов напорен канал с ф75, разположени в обща траншея във връзка с изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на Република България”, върху поземлени имоти в горски територии, собственост на Община Хасково, както следва:
1. Проектен имот с проектен №300040, проектна площ 0.195 дка, образуван от имот №300022.
2. Проектен имот с проектен №300041, проектна площ 0.026 дка, образуван от имот №300023.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/