Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Хасково предлага на Министерски съвет на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на детето:  Г. Б. М. с ЕГН 0941******, с постоянен адрес: гр.Х.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/