Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.7 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково
 
ОДОБРЯВА:
 
Подробен устройствен план – план за улична регулация за територията югоизточно от поземлени имоти №77195.109.34 и №77195.109.9 и северно от кв.1026, ж.р. „Кенана”, гр.Хасково.
Заличава се улица с осови точки 200, 201, 204.
Измества се осова точка 196 и се проектира нова улица от изместената о.т.196 с нови о.т.710, о.т.711 и о.т.712. Улицата е с ширина 7.00 м., с пътно платно от 5.00 м и два тротоара по 1.00 м.
Проектира се нова улица с нови о.т. 709 и о.т.710.
Изменя се улица „Майска роза” в участъка от о.т. 200 до о.т.206, като се поставят нови о.т.713, о.т.714 и о.т.715 без да се променя ширината на улицата.
В кв.1026 се проектира нов урегулиран поземлен имот с нов номер УПИ ІІ, който се отрежда за имот с идентификатор 77195.702.514.
 
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в проекта.
Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/