Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ, вр. чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.75, ал.2, т.3 от ЗГ, вр. чл.73, ал. 1 от ЗГ и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково реши:
1. Дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план за промяна на предназначението на земеделските земи попадащи в обхвата на концесионната площ, както следва:
 

№ на имот

Площ на имота (дка)

Засегната площ (дка)

Собственик

Местност

Вид територия

НТП

Категория

1.

000141

121,572

0,012

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Храсти

IV

2.

000165

53,070

18,038

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Пасище, мера

IV

3.

000174

5,156

5,156

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Др.терит. заета от сел.стоп

IV

4.

000188

46,039

35,731

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Храсти

IV

5.

000160

39,888

3,727

Община Хасково

-

ССФ

Полски път

-

6.

000198

8,233

8,233

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Др. терит. заета от сел. стоп

IV

7.

000199

18,773

18,049

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Пасище, мера

IV

8.

000218

1,138

0,163

Община Хасково

-

ССФ

Полски път

-

9.

000219

11,347

0,001

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Пасище, мера

IV

10.

000243

444,627

107,252

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Храсти

IV

11.

000175

139,057

9,358

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Пасище, мера

IV

12.

000187

9,239

9,239

Община Хасково

с.Въгларово

ССФ

Др. терит. заета от сел. стоп

IV

 
Промяна на предназначението на гореописаните земеделски земи да бъде за неземеделски нужди – концесионна дейност по добиване на подземни богатства – андезити. Определя срок на валидност на предварителното съгласие  - 2 години, считано от датата на влизане в сила на решението;
2. Дава съгласие за промяна на предназначението на частта от имот № 000157 (0,152 дка – общински горски фонд) за извършване на концесионна дейност по добиване на подземни богатства – андезити.
3. Дава разрешение „Европът 2005“ ООД, със седалище и адрес на управление: Хасково, ул. „Васил Друмев“ №13, ЕИК 126658138 от името на Община Хасково и за своя сметка, да изготви и внесе за одобрение проект за ПУП за имотите, попадащи в обхвата на концесионната площ /посочени в т. 2 и т. 3/, както и да проведе процедурата по промяна на предназначението им.
4. Възлага на Кмета на Община Хасково да изготви обявление за настоящото решение, което да се постави на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в село Въгларово – предмет на ПУП, както и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/