Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за лечебните заведения и §69 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Хасково реши:
 
1. Променя предмета на дейност на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково, както следва:
 „ - Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
- Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- Диспансеризация;
- Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство”.
 
2. Променя чл.5 от Учредителния акт на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково, както следва:
 „ - Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
- Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- Диспансеризация;
- Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство”.
 
3. Задължава управителя на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково, да предприеме необходимите действия за вписване на промените, настъпили в предмета на дейност на дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписвания.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/