Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва свое Решение №901 от 18.09.2015 г., както следва: 
 “1. На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.13 от Наредбата за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества,  Общински съвет – Хасково дава съгласието си “Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково да ползва банков кредит в размер на 200 000 лв., със срок на кредита 2 /две/ години за закупуване на медицинска апаратура за разкриване на клинична лаборатория, самостоятелен рентгенов апарат тип „Сименс”,  дооборудване на апарата за дълбока терапия „Телебалт”, както и други аксесоари за скенера тип „Филипс”.
2. Средствата по кредита  да се погасят от „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.
3. Обезпечението на кредита да се осъществи по реда на особен залог върху паричните вземания на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково настоящи/бъдещи от Националната здравноосигурителна каса по  договори за оказване на медицински услуги на здравноосигурени лица.” 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/