Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от Наредбата за общински жилища, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъде отдадено под наем общинско жилище на Йордан Стойков Георгиев, за срок не по-дълъг от две години, находящо се на ул. „Георги Кирков” №82, ет.1, ап.2 в гр.Хасково.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/