Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Наредбата за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково, както следва:
 
§1 Отменя чл.24, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4.
 
§2 Последващите членове от наредбата: чл.25, чл.26, чл.27, чл.28, чл.29, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33, чл.34, чл.35, чл.36, чл.37, съответно стават: чл.24, чл.25, чл.26, чл.27, чл.28, чл.29, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33, чл.34, чл.35, чл.36.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/