Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗСМА, Общински съвет – Хасково реши:
1. Дава съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕСИФ” (ПО4), С НАИМЕНОВАНИЕ „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“.
2. Предоставя право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда № 77195.721.154.1, в поземлен имот № 77195.721.154 с обща площ 82.00 кв.м., находящ се на бул. “България” № 140, ет.1, ”Бизнесцентър II”,  гр.Хасково, за целите на проекта по т.1., до края на 2023 година.
3. Дава съгласие в посоченият в т. 2 имот да бъдат извършени ремонтни дейности (текущ ремонт), според изискванията на Донора и с цел качествено изпълнение на проектните дейности.
4. Гарантира осигуряването на финансов ресурс, необходим за изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/