Общински съвет - Хасково

Протокол №2 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 11.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.1 т.2 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково утвърждава като брой кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структура на Общинска администрация Хасково – 1 /един/ бр. кметски наместник.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/